Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

 

KESKI-SUOMEN PARKINSON-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä, kielenä suomi ja toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta lukuunottamatta Jämsän seudun kuntia.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 

-  toimia Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien potilaiden, heidän omaistensa ja muiden näistä sairauksista kiinnostuneiden yhdyssiteenä

-   edistää liikehäiriösairauksia sairastavien henkilöiden lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja huoltoa

-   lisätä potilaiden ja heidän omaistensa tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoito- ja tutkimusmahdollisuuksista

-  lisätä liikehäiriösairauksia koskevaa tietoa yhteiskunnassa

-  vaikuttaa siihen, että liikehäiriösairauksien aiheuttamat ongelmat tulevat otetuiksi huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

-    toimii yhteistyössä viranomaisten tai muiden yhdistysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa. Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenkunta voi tarvittaessa perustaa keskuudessaan rekisteröimättömiä alaosastoja- ja jaostoja

-    järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

-    järjestää virkistystoimintaa liikehäiriösairauksia sairastaville

-    tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja juhlien ja muiden yleisötilaisuuksien järjestämisellä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi pyytää valtiovallalta ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liikehäiriösairautta sairastava henkilö ja henkilö, joka haluaa muutoin toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioitunut henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Hallitus tekee esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon, ja jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä joko ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa erostaan, mikä merkitään pöytäkirjaan, tai tekemällä kirjallisen eroilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden sisällä maksun erääntymisestä tai joka joko tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta niitä tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai muuten vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

 

Jokainen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksaa yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle määrää. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

 

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi (2) kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys- lokakuussa yhdistyksen hallituksen määräämässä paikassa.

 

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.       Kokouksen avaus.

2.       Kokouksen järjestäytyminen: a) puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen b) kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen c) kahden ääntenlaskijan ja muiden kokouksessa tarvittavien henkilöiden valitseminen.

3.       Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.       Päätetään esityslistan hyväksymisestä.

5.       Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto.

6.       Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7.       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8.       Muut mahdolliset asiat.

9.       Kokouksen päättäminen.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.       Kokouksen avaus.

2.       Kokouksen järjestäytyminen: a) puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen b) kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen c) kahden ääntenlaskijan ja muiden kokouksessa tarvittavien avustajien valitseminen.

3.       Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.       Hyväksytään kokouksen esityslista.

5.       Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi.

6.       Valitaan yhdistykselle hallituksen varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi joka toinen vuosi.

7.       Valitaan yhdistykselle hallituksen muut jäsenet (4) kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle siten, että hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa. Ensimmäisenä kautena erovuoroon tulevat valitaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

8.       Valitaan hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle siten, että yhdistyksen varajäsenistä puolet on erovuorossa.

9.       Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruus.

10.     Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvio.

11.     Valitaan kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12.     Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

13.     Valitaan edustajat liittokokoukseen.

14.     Muut mahdolliset asiat.

15.     Kokouksen päättäminen.

 

Jäsenen, joka haluaa esittää asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

 

Yhdistyksen kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe-, mutta ei äänivaltaa. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

10§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

11§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat kokoontumisen olevan aiheellinen tai jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Kokouskutsu on toimitettava vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

 

12§

Hallituksen tehtävä on

 

1.   toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

2.   johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti

3.   kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

4.   ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset lukuunottamatta kunniajäsenyyttä

5.   pitää jäsenluetteloa

6.   valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuudenhoitoa

7.   esittää sääntömääräiselle kokoukselle kalenterivuosittain vuosikertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma samoin kuin tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten

8.   edustaa yhdistystä

9.   valita keskuudestaan sihteeri ja rahastonhoitaja

10. suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan edellyttämät tehtävät

 

13§

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien

toimikausi on kalenterivuosi.

 

14§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tulee toimittaa tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

15§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

16§

Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

 

17§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus ja varat luovutettava käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoituksia tavalla, joka mainitaan tarkemmin purkamispäätöksessä.

 

18§

Yhdistyksessä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.

 

©2019 Säännöt | Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry - suntuubi.com